Ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varför modersmålsundervisning?

Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål - det underlättar inlärningen av ett nytt språk. För ett barns känslomässiga och intellektuella utveckling är det nödvändigt att det inte förlorar sitt modersmål.

Genom att behålla modersmålet kan barnet också ta del av föräldrarnas kultur och tradition samt hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet. Därför är det viktigt för ett barn att få behålla och utveckla det språk som talas mest i hemmet.

Rätt till modersmålsundervisning

Vårdnadshavare till barn och ungdomar, som i hemmet har ett annat umgängesspråk än svenska, kan ansöka om att få modersmålsundervisning för sitt barn. För att undervisningen ska anordnas krävs att minst fem elever valt att läsa språket. För modersmålsundervisning i minoritetsspråken, samiska, finska, tornedalsfinska, romani eller jiddisch krävs särskilda regler.

Organisation

Undervisning i modersmål är frivillig. Undervisningen arrangeras åldersblandat utanför skoltid

Målsättningen är att undervisningen sker på skolan, men i enstaka fall kan eleven behöva förflytta sig till annan skola i kommunen. Modersmålsläraren har en nära kontakt med er som vårdnadshavare och ni får kontinuerliga avstämningar för hur det går för ert barn.

Betyg

Elever, som deltar i modersmålsundervisning, får betyg i modersmålet alla terminer då betyg ges i övriga ämnen i grundskolan. Liksom för övriga ämnen följer undervisningen en föreskriven kursplan. Modersmålsbetyget har samma meritvärde som övriga betyg vid ansökan till fortsatt utbildning efter grundskolan.

Närvaro

Anmälan är bindande och gäller tillsvidare, till vårdnadshavare skriftligt meddelar att modersmålsundervisningen skall upphöra. Detta kan enbart göras mellan två läsår.

Studiehandledning

Studiehandledningen syftar till att stödja undervisningen för elever med annat modersmål än svenska. Handledningen ska ges till elever som har bristfälliga kunskaper i svenska språket och därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

För att bästa möjliga resultat ska uppnås för eleverna krävs ett nära samarbete med undervisande pedagog. Studiehandledning söks av undervisande lärare.

Mer information och kontakt

Rektor - Anna Bergevi, telefon 0709-58 53 67. Skicka e-post till anna.bergevi@bjuv.se

Vlastimi Abrasevic, telefon 0709 - 55 38 57. Skicka e-post till vlastimir.abrasevic@skola.bjuv.se

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa