Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. 

Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket

Vad gäller inom ett strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader,
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
 • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull. 

Kan jag få dispens från strandskyddet?

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod? Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden,
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Du ansöker om dispensen i denna e-tjänst. 

Avgift för ansökan om strandskyddsdispens
Bjuvs kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut. Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt att du fyller i blanketten korrekt. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa.  

Personuppgifter
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.

 

Frågor om e-tjänsten

Linn Hammarlund
info@bjuv.se
042-458 50 00

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa