Ansökan om skolbyte - Grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är elevens vårdnadshavare som fyller i och skriver under ansökan om att byta skola. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan. Eftersom det är skolplikt behöver du/ni meddela även om eleven önskar byta till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun. Innan ansökan om skolbyte till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun skickas in ska eleven ha fått besked från den nya skolan om att eleven har tagits emot på skolan. Enligt skollagen (2010:800) ska den information som behövs för att underlätta övergången för eleven lämnas av den gamla skolan till den nya skolan, 3 kap. 12 j § skollagen.

3 kap. 12 j § skollagen

"När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.”

De uppgifter du lämnar i ansökan registreras i kommunens ärendehanteringssystem och vid placering i kommunens elevregister. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare och elev finns även i kommunens system för frånvarohantering.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun.

Personuppgiftsansvarig

Melinda Höglind
melinda.hoglind@bjuv.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa